Top 100 K-Pop music videos for week:Jan 17th 2022Jan 10th 2022Jan 03rd 2022Dec 27th 2021Dec 20th 2021
Shin Yong Jae - Topic

Shin Yong Jae - Topic

신용재는 호소력 짙은 보컬로 많은 사랑을 받고있는 보컬리스트이다. 2008년 포맨 EP [First Kiss]로 데뷔하였으며 2009년 포맨의 EP [Voice Of Autumn]의 타이틀 곡 '똑똑똑'을 공개하며 싱어송라이터로서 면모를 처음으로 선보였다. 2012년 1월 피아니스트 이루마, 미국 랩퍼 랩퍼 빅톤(Big Tone)과의 글로벌 프로젝트에서 'Kiss The Rain'을 협연하기도 했던 그는 같은 해 7월 첫 솔로 앨범 [24]를 발표했으며 2014년에 김원주와 2인 체제로 개편하였다. 2020년 밀리언마켓과 전속계약하며 첫 솔로 정규 [Dear]을 발매하며 김원주와 새로운 팀이름 '2F(이프)'로 활발하게 활동중이다.

Youtube channel: Shin Yong Jae - Topic
Created: December 20, 2013
Subscriber count: 1,550
Country rank by subscribers: 4094
Channel views: 15,893,638
Country rank by views: 3257
Channel videos: 105

DateSubscribersChannel viewsVideos
Thu2021-12-301,56015,043,428+44,339105
Fri2021-12-311,56015,083,403+39,975105
Sat2022-01-011,56015,124,771+41,368105
Sun2022-01-021,56015,174,988+50,217105
Mon2022-01-031,56015,219,491+44,503105
Tue2022-01-041,56015,264,529+45,038105
Wed2022-01-051,56015,316,465+51,936105
Thu2022-01-061,550-1015,366,361+49,896105
Fri2022-01-071,55015,415,457+49,096105
Sat2022-01-081,55015,462,093+46,636105
Sun2022-01-091,55015,510,338+48,245105
Mon2022-01-101,55015,554,467+44,129105
Tue2022-01-111,55015,588,651+34,184105
Wed2022-01-121,55015,634,562+45,911105
Thu2022-01-131,55015,677,881+43,319105
Fri2022-01-141,55015,724,156+46,275105
Sat2022-01-151,55015,771,438+47,282105
Sun2022-01-161,55015,817,579+46,141105
Mon2022-01-171,55015,859,061+41,482105
Tue2022-01-181,55015,893,638+34,577105(C) 2019-2021 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community