Top 100 K-Pop music videos for week:Jun 20th 2022Jun 13th 2022Jun 06th 2022May 30th 2022May 23rd 2022
Shin Yong Jae - Topic

Shin Yong Jae - Topic

신용재는 호소력 짙은 보컬로 많은 사랑을 받고있는 보컬리스트이다. 2008년 포맨 EP [First Kiss]로 데뷔하였으며 2009년 포맨의 EP [Voice Of Autumn]의 타이틀 곡 '똑똑똑'을 공개하며 싱어송라이터로서 면모를 처음으로 선보였다. 2012년 1월 피아니스트 이루마, 미국 랩퍼 랩퍼 빅톤(Big Tone)과의 글로벌 프로젝트에서 'Kiss The Rain'을 협연하기도 했던 그는 같은 해 7월 첫 솔로 앨범 [24]를 발표했으며 2014년에 김원주와 2인 체제로 개편하였다. 2020년 밀리언마켓과 전속계약하며 첫 솔로 정규 [Dear]을 발매하며 김원주와 새로운 팀이름 '2F(이프)'로 활발하게 활동중이다.

Youtube channel: Shin Yong Jae - Topic
Created: December 20, 2013
Subscriber count: 1,530
Country rank by subscribers: 3950
Channel views: 23,185,981
Country rank by views: 2933
Channel videos: 112

DateSubscribersChannel viewsVideos
Tue2022-06-071,53021,026,792+28,229105
Wed2022-06-081,53021,056,593+29,801105
Thu2022-06-091,53021,089,009+32,416105
Fri2022-06-101,53021,130,855+41,846105
Sat2022-06-111,53021,177,392+46,537105
Sun2022-06-121,53021,227,011+49,619105
Mon2022-06-131,53021,270,504+43,493105
Tue2022-06-141,53021,315,782+45,278105
Wed2022-06-151,53021,358,928+43,146105
Thu2022-06-161,53021,409,871+50,943112
Fri2022-06-171,53021,463,013+53,142112
Sat2022-06-181,53021,516,034+53,021112
Sun2022-06-191,53022,759,997+1,243,963112
Mon2022-06-201,53022,817,293+57,296112
Tue2022-06-211,53022,867,749+50,456112
Wed2022-06-221,53022,933,515+65,766112
Thu2022-06-231,53023,002,234+68,719112
Fri2022-06-241,53023,065,793+63,559112
Sat2022-06-251,53023,123,168+57,375112
Sun2022-06-261,53023,185,981+62,813112(C) 2019-2021 by Informational.xyz - News - | Visit other Informational.xyz sites: Japanese Date - Math stuff - Kep1er Fan Community